همه چیز در حال تغییر و تحول است، جز سلمانی‌ها. روششان و حتی دور و برشان، هیچ یک هیچ‌گاه تغییر نمی‌کنند. تجربه هر کس از یک سلمانی وقتی برای اولین بار به آنجا پا می‌گذارد دقیقاً همان است که از آن به بعد و تا آخر عمر تجربه خواهد کرد. مثل همیشه، امروز صبح برای اصلاح به سلمانی رفتم. همان‌طوری که از سمت خیابان مین (Main) به طرف سلمانی می‌رفتم، مردی دیگر نیز از جانب خیابان جونز (Jones) نزدیک می‌شد. همیشه همین اتفاق می‌افتد. بر سرعتم افزودم. اما هیچ فایده‌ای نداشت. درست یک قدم جلوتر از من وارد سلمانی شد. پشت سرش وارد شدم و دیدم که روی اولین صندلی خالی نشست....

نویسنده: جیس براون