این درست است که کانامیت‌‌ها زیبا نبودند. آن‌‌ها کمی شبیه به خوک و کمی هم شبیه انسان بودند که ترکیب جذابی نیست. مشکل آن‌‌ها این بود که وقتی برای بار اول آن‌‌ها را می‌دیدی ترس برت می‌داشت. هنگامی که موجودی دیو مانند از ستاره‌‌ها می‌آید و هدیه‌ای به تو تقدیم می‌کند، با اکراه قبولش می‌کنی.
من نمی‌دانم که انتظار داشتیم ملاقات‌کنندگان بین ستاره‌ای چه شکلی باشند – منظورم کسانی است که اصلا به این مساله فکر کرده‌اند. شاید چیزی شبیه فرشته‌‌ها یا چیزی بیش از حد بیگانه که ترسناک به نظر برسد....

نویسنده: دمون نایت