اسمش چارلز بود، و از اسم خودش خوشش نمی‌آمد. اسمش را به پیتر تغییر داد.پیتر؟ پیترینگ؟ کلیسای سنت پیتر؟ عمویش به احترام پدربزرگ خودش، این اسمرا روی او گذاشته بود، از این آخری هم خوشش نیامد به او نمی‌آمد. پیتر اسمدیگری انتخاب کرد: واسیلی. وقتی او را به یونانی خطاب می‌کردند، دست‌پاچهمی‌شد، به همین علت هم نمی‌توانست به روسیه برود. به نظرش رسید که امریکابرای گم‌وگور شدن جای مناسبی است …از آن‌جایی که عاشق بتهوون بود، باافتخار خودش را لودویگ نامگذاری کرد.
اما شستش خبردار شد که همسایه‌اش، که توی آلمان شرقی بزرگ شده و از اول«لودویگ» بوده، روز تابعیت، توی امریکا، مملکت جدیدش، اسم چارلز را رویخودش گذاشت. پستچی بین دو تا چارلز گیج ماند....
نویسنده: عتل عدنان