گوشی‌ تلفن را از کنار تختخواب که برمی‌دارم زنی می‌پرسد: «شما لورین هنسی هستید؟»
ساعت سه صبح است. هنسی؟ هنسی اسمی است که با ازدواج دومم به دست آوردم.
با این که دو سال گذشته هنوز کمی عجیب است مخصوصا نصف شب‌ها.
«بله؟»
سام از پشت سرم می‌پرسد: «کیه؟» و کورکورمال دنبال کلید چراغ می‌گردد.
«اسم شوهر شما ساموئله، خانم هنسی؟»
می‌گویم: «شما؟» و خداخدا می‌کنم که دوقلوها بیدار نشوند...
نویسنده: پاملا پینتر