تازه رمان «ناطور دشت» را تمام کرده و خیلی از آن خوشم آمده بود. می‌خواستم به نویسنده‌اش تلفن کنم و بگویم چقدر از آن خوشم آمده اما شماره تلفن او را نداشتم. به همین علت به ناشرش زنگ زدم.
‌پرسیدم: می‌شود شماره تلفن جی.دی. سالینجر را داشته باشم؟
‌- برای چی؟
‌_ فقط می‌خواهم به او تلفن کنم و بگویم چقدر از کتاب او خوشم آمده.
‌یک لحظه سکوت افتاد.
‌– ببینم از این سریش‌‌ها که نیستی.‌‌‌ ها؟
‌_ نه بابا!
‌– خیلی خوب.
‌زن شماره تلفن را داد....
نویسنده: جی. بی. میلر