بازپرس پرسید:
- چرا این آقا را زدید؟
چترباز جواب داد:
- برای این که او روشنفکر دست چپی است. من این‌جور آدم‌‌ها را خوش ندارم.
بازپرس گفت:
- نه بابا، آزاشان به مگس هم نمی‌رسد. آدم‌‌های خوبی‌اند.
روشنفکر گفت:
- اجازه می‌فرمایید، آقای بازپرس؟ ...
نویسنده: ژان کو