آقای لویس عزیز،
دست نوشته "داستان بعد نهم" را بر می‌گردانیم. من در برخورد اول آن را داستانی ارزیابی کردم زیبا و به فکر چاپ آن افتادم. چرا نباید به این فکر بیافتم؟ در سال ۱۹۳۴ نیز که این داستان برای بار اول چاپ شد، ویراستاران "مجله‌ی کاسمیک تیلز" آن را در خور چاپ ارزیابی کرده بودند. خودتان هم خوب می‌دانید که "تاد ترامبری"، نویسنده داستانی که برایمان فرستاده اید، نویسنده‌ی بزرگ افسانه ‌های علمی است و نه شخص شما. به هر تقدیر فقط یاداور میشوم که در این مملکت دزدی ادبی پیگرد قانونی دارد و به خطرش نمی‌ارزد.
با تقدیم احترام ...
نویسنده: جک لویس