دو ناشناس در کنار هم نشسته بودند و داشتند ترتیب محتوی قهوه‌ای‌رنگ یک بطری را می‌دادند، مارکش هم معروف بود. وقتی تمامش کردند، یک بطری از جنس آینه رو شد، بطری‌ای که تا آن موقع ندیده بودنش. توی آینه‌ی بطری، صورت خودشون پیدا نبود ولی صورت همدیگر را می‌دیدند....
نویسنده: کوین جونز