متصد‌ّی سینما سیگارش را روشن می‌کند، درحالی‌که می‌داند سیگار کشیدن در محل کارش ممنوع است. سپس به صحنه‌های شروع فیلمی نگاه می‌کند که در سالن‌ِ 84 در حال پخش شدن است.
در گزارش هیئت داوران جشنواره مستند فیلم کن آمده: «در پارک مجازات، می‌رود که به آرامی نظر‌ها را به خود جلب کند».
بسیار دورتر از کن، در پارک مجازات، شخصی بوی مرگ به مشامش می‌رسد. ام‍ّا در سالن سینمای 84 تن‌ها یک کویر دیده می‌شود. کویری که در نور خونین آفتاب به سختی دیده می‌شود. و از دوردستها، نور شمع‌گونی که به آتش می‌ماند، و سپس قلعه‌هایی پدیدار می‌شود.
در ابتدای دروازه، نزدیک پارکینگ، ده‌ها پرچم به دق‍ّت نصب شده‌اند....
نویسنده: مارتین فزور